Disseny de l'avaluació

La proposta que fem des de Sant Boi de Llobregat consisteix en un sistema d'avaluació triple d'un pla d'acció alineat amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb l'Agenda Urbana Espanyola i amb l'Estratègia de Ciutat 2030.

Entenem que podem oferir informació sobre la contribució del nostre municipi als Objectius de Desenvolupament Sostenible a nivell global, als objectius de l'Agenda Urbana Espanyola a nivell estatal, i a l'estratègia de ciutat a nivell local, sense deixar de banda l'alineació i possible contribució als sis eixos temàtics de l'Agenda dels pobles i ciutats. Catalunya 2050, a nivell autonòmic.

Com hem vist, aquest pla d'acció està compost per diferents nivells estratègics: la dimensió, l'eix estratègic i l'acció estratègica, que alhora s'alineen amb les diferents agendes nacionals, regionals i internacionals. Cadascun dels diferents nivells és susceptible de ser avaluat, fins i tot una o diverses alineacions amb què es relaciona. És clar que ens enfrontem a un treball ingent si pretenem abordar totes les interaccions del pla. Per tant, en un primer moment cal definir l'objecte d'avaluació (el pla, l'eix estratègic o l'acció estratègica).


El plantejament que realitzem es fonamenta en tres premisses:

  1. Avaluació pluralista: en què participaran tots els actors implicats en la redacció, aprovació i implementació del Pla.

  2. Avaluació sistèmica i criterial: davant la disponibilitat d'indicadors, es proposa agrupar-los per criteris (eficàcia, eficiència, participació, sostenibilitat i pertinència) dins de la teoria sistèmica, on analitzarem l'estructura, els processos i els resultats, en aquelles accions estratègiques que ho permetin.

  3. Anàlisi d'avaluabilitat, avaluació ex-ante, intermèdia i ex-post: es tracta dels moments temporals en què es realitzaran les avaluacions del Pla d'Acció en conjunt i d'aquelles accions estratègiques que calgui per a la implementació deguda. Coincidint en els moments en què se sol·licita el seguiment per part del MITMA, 2023, 2027 i 2030, cal dir que en el cas de l'ex-ante del pla d'acció es prendrà com a referència el diagnòstic.